Members


current members

 • Ryuichi Ueda
 • Yasuo Hayashibara
 • Shinya Fujie
 • Kiyoshi Irie
 • Hiroto Matsuzaki
 • Akie Ohno
 • Yuya Aoki
 • Shotaro Terato
 • Hirofumi Inoue
 • Kazuya Natsusako
 • Hiroaki Shimoyoshi
 • Minato Tanaka
 • Yusuke Seto

past contributors

Ryo Shimomura, Yuki Sato

special thanks to

 • Forum Engineering Inc.
 • rt

 • HEARTBEATS Corporation
 • ise-san Koichi Ise
 • Chiaki Uchiyama
 • Akinobu Fukuzaki
 • nullpopopo Yasutaka Hamada
 • Yosuke Kato
 • Jun Kudo